Regulamin sklepu internetowego Canamo

§ 1
Postanowienia wstępne


1.    Sklep internetowy Canamo, dostępny jest pod adresem internetowym https://www.canamo.pl/, prowadzony jest przez Agnieszkę Stpiczyńską ,prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AS Mediline Agnieszka Stpiczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7821248791, REGON 639631757.
2.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz innych usług dodatkowych, świadczonych przez Sprzedawcę drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej https://www.canamo.pl/ Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.
3.    Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowy oraz skorzystanie innych usług dodatkowych, świadczonych przez Sprzedawcę drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej https://www.canamo.pl/ (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta). Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.canamo.pl/ i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na https://www.canamo.pl/ (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).
4.    Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem https://www.canamo.pl/artykul/regulamin w taki sposób, aby istniała możliwość jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, na mocy obowiązujących decyzji lub orzeczeń sądowych, zmiany sposobów płatności i dostaw, danych adresowych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, a także w związku ze zmianami technicznymi i technologicznymi mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony sklepu  (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), dodania nowych funkcjonalności na stronie oraz wprowadzania nowych usług.
6.    O każdej zmianie Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do Konta Klienta. Regulamin ze zmianami zostanie opublikowany na stronie https://www.canamo.pl/artykul/regulamin
7.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie czternastu (14) dni od ich ogłoszenia lub w innym terminie określonym przez Sprzedawcę.
8.    Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, o czym może pisemnie poinformować Sprzedawcę poprzez złożenie oświadczeniu o braku akceptacji nowego regulaminu w okresie 14 dni od ogłoszenia zmian. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta umowy o prowadzenie Konta w sklepie, łączącej go z Sprzedawcą, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta
9.    Brak złożenia przez Klienta w/w oświadczenia w terminie czternastu (14) dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.
10.    Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu).

§ 2
Definicje

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.   Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AS Mediline Agnieszka Stpiczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7821248791, REGON 639631757.
3.   Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.canamo.pl/
6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie i które pozwala w szczególności na samodzielną edycję danych, śledzenie aktualnego statusu: opłacenia zamówienia oraz statusu wysyłki.
10.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13.    Produkt – dostępny w Sklepie asortyment będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem.
14.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§ 3
Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@canamo.pl
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: [wkrótce dostępny]
4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 50 1020 5558 1111 1397 9400 0086
5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: Pn-pt: 9:00-15:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Safari.
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.    włączona obsługa plików cookies,,
d.    zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Przeglądanie funkcjonalności sklepu internetowego https://www.canamo.pl// oraz jego asortymentu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Odstępstwa of zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
4.    W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. Strefy euro, ceny na stronach sklepu internetowego Canamo  wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. Strefy euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w euro, należy rozumieć, że cena wyrażona jest w złotych polskich.
5.    Ceny widniejące na stronie internetowej https://www.canamo.pl/, jak również opisy produktów i towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzeni przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
6.    Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
7.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
8.    Sprzedawca zastrzega sobie zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego https://www.canamo.pl/, zamieszczania informacji o nowych produktach lub usługach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
9.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary się prezentowane na stronie internetowego https://www.canamo.pl/ pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta. Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości o przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności produktów, Sprzedawca niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną
10.    Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://www.canamo.pl/ Konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
11.    Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego https://www.canamo.pl/, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmian formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
12.    Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego https://www.canamo.pl/ Towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz hasło do konta.
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z metod dostawy zamówionego Produktu wskazanych na stronie Sklepu. Szczegółowe informacje na temat dostawy, w tym jej kosztów oraz terminów wysyłki znajdują się w zakładce „DOSTAWA I METODY PŁATNOŚCI” na stronie Sklepu.
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.    Płatność przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy
b.    Płatności elektroniczne
3.    Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy.
4.    Płatności, o których mowa w ust. 2 pkt b niniejszego rozdziału należy dokonywać niezwłocznie, w dniu złożenia zamówienia realizacji usługi, za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (DotPay.pl), na zasadach określonych przez ten serwis.
5.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.dotpay.pl/

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
a.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, w tym płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
3.    Po wyborze przez Kliena metody dostawy, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym na stornie Sklepu (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
4.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, w tym kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6.    Początek biegu terminu czasu wysyłki Produktu liczy się w następujący sposób:
a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7.    Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawy w Uni Europejskiej, możliwe po wcześniejszym uzgodniniu ze Sprzedawcą.
8.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „w zakładce „DOSTAWA I METODY PŁATNOŚCI”” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
9.    Czas wysyłki towarów oznaczony jest na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce w zakładce „DOSTAWA I METODY PŁATNOŚCI”. W przypadku niemożności wysłania towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o powyższym ze wskazaniem nowego terminu wysyłki.
10.    Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór obecności dostarczyciela z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

§ 10
Newsletter
1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na utrzymywanie komunikacji handlowej drogą elektroniczną (w formie newslettera). Po wyrażeniu zgody przez Klienta Sprzedawca będzie świadczył usługę polegająca na okresowym wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji w formie e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Newsletter zawiera informacje o asortymencie Sprzedawcy, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez niego produktów, w tym nowe publikacje, opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych ze Sprzedawcą.
3.  Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, wysyłając Sprzedawcy odpowiednie żądanie na adres email kontakt@canamo.pl

 

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z dostarczeniem do Sprzedawcy zwracanego towaru.
5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7.    Skutki odstąpienia od Umowy:
a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę (jeżli towar nie został jeszcze wysłany). W przypadku, gdy towar został już wysłany zwrot środków poniesionych na zakup produktów nastąpi, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru do Sprzedawcy.
c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
e.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
f.    Produkty podlegające zwrotowi muszę być pełnowartościowe, kompletne, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, uszkodzenia, zabrudzenia, czy innego zniszczenia. Produkty zawierające „kontrolę pierwszego otwarcia” - nie będą traktowane jako pełnowartościowe po ich otwarciu, w związku tym nie będą podlegać zwrotowi. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c.    w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j.    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12
Reklamacja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadki skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Konsument powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres kontakt@canamo.pl.W zgłoszeniu należy określić wadę , jaką zdaniem Konsumenta towar posiada, oraz jeżeli to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Sprzedawca w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji ma obowiązek przekazać Klientowi - konsumentowi oświadczenie albo o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (lub zgodzie na udział w takim postępowaniu), albo o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu (art. 32 ust. 1 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy i ustalonym przez niego sposobem dostawy.
8.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
9. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, czy usługach lub funkcjonalnościach Sklepu, a także newslettera, Klient powinien zgłaszać mailowo na kontakt@canamo.pl. W reklamacji dot. funkcjonowania sklepu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.


§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d.    . Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
2.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca Agnieszka Stpiczyńska Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu wysyłania newslettera.
3.    Wszelkie informacje dot. przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
4.    Sprzedawca posługuje się na swojej stronie internetowej plikami cookies. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 


Załącznik nr 1:


WZÓR FORMULARZA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:     
AS Mediline Agnieszka Stpiczyńska
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
1 …………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………...
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) …………………………………………………………..…
Adres konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego do zwrotu: ……………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) ……………………………………………………………………….
              [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data ……………………………………………………………………………………………..

(*) niepotrzebne skreślić