Polityka Prywatności 


I.    Dane Osobowe

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Agnieszka Stpiczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AS Mediline Agnieszka Stpiczyńska, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, NIP: 7821248791 REGON: 639631757, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.    Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: kontakt@canamo.pl Informujemy, że w przedsiębiorstwie nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a we wszelkich kwestiach związanymi z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z koordynatorem ds. danych osobowych pod adresem: kontakt@canamo.pl

3.    Źródło danych osobowych
 
Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazują je nam Państwo w momencie wizyty na naszej stronie (m. in: rejestracja konta klienta, składanie zamówień, zapis do newslettera).

4.    Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

  • Realizacja złożonego zamówienia (wykonanie umowy)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy zrealizować Państwa zamówień, dokonywanych w naszych sklepie internetowym i umożliwić realizacji płatności oraz wysłać powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie mogliby się cieszyć z udanych zakupów.

Podanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

•   wykonanie zawartej z Państwem umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
•  prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele  marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
• prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na celu zapewnienia rozliczalności oraz celów archiwalnych i tworzenia statystyk; obsługi zapytań i próśb przekazywanych do Administratora, prowadzenia badań i analiz platformy sklepu internetowego, [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
• prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w szczególności obsługę reklamacji,  obsługę odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności.
• wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości, oraz RODO, w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta,] (obsługa reklamacji, obsługa odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności)

  •  Założenie konta (wykonanie umowy)

W przypadku dobrowolnego założenia Konta Klienta, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta oraz w zakładce zawierającej dane osobowe Klienta na Koncie Klienta, w celu założenia i korzystania przez Państwa z Konta Klienta sklepu internetowego.

Podanie powyższych danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Klienta.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

• wykonanie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] tj. realizacja usług drogą elektroniczną,
• prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] ,
• prawnie uzasadniony interes administratora – w zakresie wykorzystywania danych na celu zapewnienia rozliczalności oraz celów archiwalnych i tworzenia statystyk; obsługi zapytań i próśb przekazywanych do Administratora, prowadzenia badań i analiz platformy sklepu internetowego [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
• prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w tym obsługa reklamacji, obsługę odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności)
• wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz w zw. z przepisami art. 27-38 ustawy o prawach konsumenta, o RODO] (obsługa reklamacji, obsługa odstąpień od umowy, obowiązek rozliczalności)
 
Zgoda
 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie pozostawionej zgody w następujących przypadkach:
•    newsletter (informacja handlowa)
•    formularz kontaktowy, w celu prowadzenia korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest:

•    zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. A RODO],
•   prawnie uzasadniony interes administratora - na potrzeby obrony/dochodzenie roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f RODO],
•    wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o RODO i obowiązkiem rozliczalności, ustawy o świadczenie usług droga elektroniczną]

Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając takie żądanie na adres: kontakt@canamo.pl lub listownie na adres Administratora.


5.  Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

 Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje:
•    operatorzy płatności;
•    hostingodawca;
•    dostawcy usług informatycznych i technicznych
•    pracownicy Administratora,
•    kurierzy.
Jednocześnie wszystkie podmioty wykonujące zobowiązania na rzecz Administratora zachowują najwyższą dbałość w zakresie ochrony danych osobowych. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Administrator może zostać zobligowany do przekazania Państwa danych osobowych organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.
 
6. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 
7. Podejmowanie decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu

Państwa dane nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki. W każdym przypadku, gdy dojdzie do zmiany sytuacji i rozpoczęcia wykorzystywania zautomatyzowanego wykorzystywania Państwa danych, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.


8.    Sprzeciw

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania przez Administratora danych osobowych (Artykuł 21 RODO)..

W dowolnym momencie Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw wniesiony względem przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych powoduje, że nie będziecie otrzymywać Państwo newslettera (informacji handlowej).

Jeśli dokonujecie Państwo zakupów w naszych sklepie internetowym lub odwiedzacie stronę internetową naszego sklepu internetowego Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Profilowanie nie zwiększa ilości wyświetlanych reklam/wysyłanych informacji handlowych, a jedynie sprawia, że są one bardziej dobrane do Państwa potrzeb. Dzięki profilowaniu, na podstawie zebranych danych z urządzeń, takich jak otwierane strony produktów w naszym sklepie internetowym, zapisane pliki cookies, a także przekazane nam dane osobowe, wyświetlane Państwu reklamy i wysyłane informacje handlowe (jeśli była wyrażona osobna zgodę na ich otrzymywanie) będą bardziej przydatne. Macie Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.


9.    Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych

Przysługujące Państwu uprawnienia względem Administratora:
a)    prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 RODO). Aby skorzystać z tego prawa skontaktujcie się Państwo z Administratorem za pośrednictwem e-mail, na adres: kontakt@canamo.pl, a jeśli Państwo założyli Konto – mogą Państwo sprawdzić swoje dane na stronie Konta Klienta;
b)    prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 RODO). Aby skorzystać z tego prawa skontaktujcie się Państwo z Administratorem za pośrednictwem e-mail, a jeśli Państwo założyli Konto – mogą Państwo poprawić swoje dane na stronie swojego konta.
c)    prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 RODO):
•    jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
•    jeśli cofnęliście Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
•    jeśli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pańskich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
•    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
•    dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, którego podlega Administrator,
•    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.
•    w takim wypadku Administrator bez zbędnej zwłoki ma obowiązek usunąć Państwa dane osobowe, chyba, że wystąpi jeden z wyjątków określony przepisami prawa. Aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem e-mail.
d)    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 RODO):
•    gdy kwestionowane są prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych,
•    gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
•    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
•     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)    prawo do otrzymania przez Państwo danych osobowych Was dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które dostarczyliście Państwo Administratorowi, oraz ma prawo do przesłania tych dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a)      przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b)      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (Artykuł 20 RODO),
g)    prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 RODO).
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
Administrator danych osobowych umożliwia Państwu, korzystanie z wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.  W sytuacji wystąpienia przez Państwa z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 
10.    Jak długo dane są przechowywane?

Administrator przechowuje Państwa dane przez okres realizacji świadczonych usług (realizacji zamówienia, prowadzenia konta) a w przypadku newslettera do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie informacji handlowych, w przypadku skorzystania  z formularza kontaktowego dane będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji - a ponad ten czas przez okres wynikający z terminu przedawnienia roszczeń tj. 6 lat  (art. 118 k.c.).
Dodatkowo Administrator zobligowany jest do przechowywania danych, przez okres, umożliwiający ewentualną kontrolę organom publicznym (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zw. z art. 86 ustawy ordynacji podatkowej).
W przypadku toczącego się postępowania dot. roszczeń Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej- do czasu prawomocnego zakończenia tego postepowania.

11.     Dostęp do danych osób nieupoważnionych

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

12.    Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

13.    Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 27.01.2020r.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: kontakt@canamo.pl

II.    POLITYKA COOKIES


Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Przeglądarkę można stawić w ten sposób, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce i może powodować problemy z zalogowaniem się na Konto Klienta.


 
1.    Definicja

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa urządzeniach, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze strony sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony www.

2.    Do czego służą pliki cookies

Sklep internetowy https://www.canamo.pl/ wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a)    identyfikacji Klientów jako zalogowanych na stronie Sklepu i pokazywania, że są zalogowani;
b)    zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Serwisu;
c)    utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d)    dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Klienta;
e)    optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Klienta;
f)    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

3.    Kto ma dostęp do plików cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.    Czy za pomocą cookies pozyskiwane są informacje o Klientach?

Za pomocą plików cookies są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Klientów. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Klientów ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

5.    Ustawienia cookies.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klientów, przy czym każdy z Klientów może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.    Cookies a działanie strony www.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu.
Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu Administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

7.    Identyfikacja zasobów.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a)    czas nadejścia zapytania,
b)    czas wysłania odpowiedzi,
c)    nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta– w przypadku, gdy   przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
f)    informacje o przeglądarce Klienta,
g)     informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

8.    Zmiana ustawień cookies.
9.    W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.